Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Herstel en Ontwikkeling voert de overeengekomen opdracht, naar beste weten en kunnen en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit.

7.2. Herstel en Ontwikkeling neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen enkele garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

7.3. Herstel en Ontwikkeling is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiĆ«le of immateriĆ«le schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Herstel en Ontwikkeling. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Herstel en Ontwikkeling.

7.4. Herstel en Ontwikkeling zal ten opzichte van Opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden, wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen, die in de gegeven omstandigheden en opdracht in redelijkheid mochten worden verlangd.

7.5. De aansprakelijkheid van Herstel en Ontwikkeling is beperkt tot maximaal het over de laatste maand in rekening gebrachte honorarium.

7.6. Indien de aansprakelijkheid toch de in lid 7.5 aangegeven grens overschrijdt, is de aansprakelijkheid van Herstel en Ontwikkeling – onverminderd het bepaalde in lid 7.4.- beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, blijft de aangegeven grens in lid 7.5 onverkort van kracht.