Wie kan een klacht indienen

Indien er klachten zijn over de dienstverlening van de mentor kan er een klacht worden ingediend. Iedereen die een verzoek kan indienen voor het instellen van mentorschap van de betrokkene kan op basis van artikel 451 lid 1 en lid 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek een klacht indienen. Ook kunnen alle overige betrokkenen van degenen waarvoor het mentorschap is ingesteld, een klacht indienen. De klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. Uit de klacht moet blijken tegen wie en waartegen de klacht zich richt.

Termijn en afhandeling

Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht neemt de mentor contact op met de klager voor een persoonlijk gesprek waar de familie, de behandelaars of andere betrokkenen bij kunnen zijn. De maximale termijn waarbinnen een klacht moet worden afgehandeld is 6 weken.

Verheldering van de klacht

In dit gesprek vraagt de mentor om verduidelijking en naar de aard van de onvrede en wordt er gezocht naar een oplossing die beide partijen tevreden stelt.

Verbeterplan

De mentor maakt van dit gesprek een verslag waarin een verbeterplan is opgenomen, stuurt dit naar de betrokkene(n) en neemt na enkele dagen contact op en vraagt of hiermee de klacht is afgedaan.

Bemiddeling en afhandeling

Indien een klacht ongegrond wordt verklaard verstrekt de mentor een toelichting hoe tot dit besluit is gekomen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, gaat de mentor om de continuïteit te waarborgen op zoek naar een andere mentor die lid is van de beroepsvereniging (NBPM) of naar een mentor via Mentorschap Nederland die het mentorschap kan overnemen en dient zijn ontslag in bij de rechtbank. De klager behoudt overigens het recht zich te wenden tot de kantonrechter of andere burgerlijke instantie die bevoegd is tot behandeling van zijn klacht.

Registreren van klachten

Herstel en ontwikkeling archiveert de afgedane klachten in een centraal registratiesysteem. Het aantal klachten wordt geregistreerd en er wordt hierbij gezorgd dat de privacy van de betrokkene niet geschonden wordt. Herstel en Ontwikkeling houdt aantekening van de klacht en afdoening daarvan.

Eenieder die bij een behandeling van een bezwaar of klacht is betrokken, is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het verschil ter kennis zijn gekomen.

Aansprakelijkheid

Herstel en Ontwikkeling is aansprakelijk te stellen voor schade die is toegebracht door werkzaamheden die horen bij een Professioneel Mentor. Wij hebben hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.